Regulamin e-płatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE - CO WARTO WIEDZIEĆ NA POCZĄTEK

  1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Centrum Medyczne ENDO-MED określa zasady świadczenia, przez usługodawcę, którym jest  Centrum Medyczne ENDO-MED , usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://endomed.com.pl/.
  2. Celem Sklepu jest umożliwienie Użytkownikom opłacania zaliczki za wybraną Usługi zdrowotnej za pomocą Sklepu. Rezerwacja Usługi zdrowotnej możliwa jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Regulamin określa w szczególności:
   • a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
   • b) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
   • c) zasady opłacania Usług zdrowotnych za pośrednictwem Sklepu;
   • d) tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://endomed.com.pl/dokumenty-do-pobrania/ w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu.

II. DEFINICJE - CO OZNACZAJĄ TERMINY UŻYTE W TYM REGULAMINIE

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach;
 2. Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z którym ENDO-MED zawarł umowę na obsługę opłat za usługi objęte Regulaminem;
 3. Centrum Medyczne Endo-Med s.c. Mariusz Masłowski i Andrzej Masłowski z siedzibą we Wrocławiu  (53-661) przy pl. Solidarności 1/3/5, NIP: 8840021617, REGON: 930175596 będący podmiotem zapewniającym wykonanie Usługi zdrowotnej oraz będąca podmiotem zarządzającym Sklepem, z którą można się skontaktować pod adresem email: rejestracja@cmendomed.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 715 80 88;
 4. Osoba uprawniona – osoba fizyczna zarówno pełnoletnia jak i małoletnia, na rzecz której dokonana jest Rezerwacja oraz na rzecz której będzie świadczona Usługa zdrowotna.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego ENDO-MED;
 6. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Administratora przez Użytkownika w trybie postępowania reklamacyjnego, w którym Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, w szczególności dotyczące korzystania z funkcjonalności Sklepu;
 7. Sklep – serwis internetowy ENDO-MED prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://endomed.com.pl/cennik/ .
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zdrowotnej zawierana w Placówce pomiędzy Użytkownikiem a ENDO-MED,
 9. Usługa zdrowotna – usługa zdrowotna świadczona przez pracowników służby zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, której zakres został wskazany przez Użytkownika w procesie Opłacania zaliczki ;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, korzystająca ze Sklepu

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. A. WARUNKI OGÓLNE
   • 1. Administrator umożliwia korzystanie ze Sklepu drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
   • 2. Ze Sklepu mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin oraz zapoznają się z Polityką Prywatności.
   • 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, a w ramach procesu Opłacenia zaliczki – do potwierdzenia akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności.
  2. B. KIEDY DOSTĘP DO SKLEPU MOŻE BYĆ UTRUDNIONY
   • 1. Centrum Medyczne ENDO-MED podejmuje starania, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Tym niemniej, z uwagi na specyfikę działalności internetowej, ENDO-MED nie jest w stanie zagwarantować stałej dostępności do Sklepu lub jego poszczególnych funkcjonalności, w szczególności w przypadku zaistnienia przerw w działaniu Sklepu, wynikających z siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź, wojna, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny, brak zasilania, ogłoszenie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub wystąpienie zagrożenia epidemicznego) oraz szczególnych sytuacji związanych ze specyfiką działalności internetowej (zakłócenia infrastruktury wywołane działaniem osób trzecich, wirusy, awarie oprogramowania).
   • 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia wymogów technicznych, szczegółowo opisanych w punkcie VI Regulaminu.

IV. JAKIE SĄ WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. A. CEL FUNKCJONOWANIA SKLEPU I FUNKCJONALNOŚCI
   • 1. Głównym celem funkcjonowania Sklepu jest umożliwienie Opłacania zaliczek za usługi Centrum Medycznego ENDO-MED wraz z zawarciem Umowy przez Użytkowników, drogą elektroniczną.
   • 2. Sklep przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, działających w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
   • 3. Z zastrzeżeniem konieczności poniesienia przez Użytkownika opłaty za Usługę zdrowotną objętą Umową (patrz pkt IV.D Regulaminu), Użytkownik nie ponosi żadnych opłat na rzecz Administratora z tytułu korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności.
  2. B. JAK OPŁACIĆ ZALICZKĘ ZA USŁUGĘ
   • 1. Każdy Użytkownik może dokonać płatności zaliczki za Usługi zdrowotne dla siebie bądź dla Osoby uprawnionej.
   • 2. Zaliczka zaliczana jest na poczet ceny Usługi zdrowotnej. 
   • 3. Użytkownik jest proszony o:
    • a) wybór rodzaju Usługi zdrowotnej za którą opłaci zaliczkę,
    • b) podanie danych osobowych Osoby uprawnionej, na rzecz której dokonywana jest płatność do podania których Użytkownik jest uprawniony,
   • 4. Opłacenie zaliczki następuje przez:
    • a) wybranie rodzaju Usługi oraz dodanie jej do koszyka
    • b) podanie danych  Osoby uprawnionej (Imię/nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres email);
    • c) złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu;
   • 5. Po pomyślnym Opłaceniu zaliczki, Użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną, wysłaną na adres mailowy podany w toku Opłacania zaliczki (wiadomość e-mail) z potwierdzeniem Opłacenia zaliczki wybranej Usługi zdrowotnej. 
   • 6. Użytkownik może opłacić wiele zaliczek za Usługi zdrowotne, których termin zarezerwował uprzednio telefonicznie pod numerem +48 71 715 80 88, mailowo na adres rejestracja@cmendomed.pl lub poprzez media społecznościowe Centrum Medycznego ENDO-MED 
  3. C. ZAWARCIE UMOWY
   • 1.Użytkownik po Opłaceniu zaliczki poprzez wyrażenia zgodę na badanie zawiera umowę o świadczenie Usługi zdrowotnej oraz dokonuje płatności pozostałej ceny badania w placówce przy pl. Solidarności 1/3/5 53-661 we Wrocławiu. Proces ten dokonywany jest w dniu świadczenie Usługi. 
   • 2. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik jest proszony o:
    • a) zapoznanie się z treścią Regulaminu Świadczenia Jednorazowej Usługi;
    • b) podanie swoich danych osobowych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail w tym możliwe wypełnienie ankiety dla Lekarza,  
   • 3. Zawarcie Umowy następuje przez złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Świadczenia Jednorazowej Usługi. Złożenie tego oświadczenia następuje poprzez wyrażenie zgody na wykonanie Usługi pisemnie. 
   • 4. Zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek wniesienia opłaty za Usługę zdrowotną na zasadach wskazanych w punkcie IV D Regulaminu. 
   • 5. ENDO-MED zastrzega możliwość wstrzymania się ze świadczeniem Usługi zdrowotnej do czasu wniesienia przez Użytkownika pełnej opłaty za badanie.
  4. D. JAKIE SĄ ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ ZDROWOTNĄ W SKLEPIE
   • 1. Zawierając Umowę w Sklepie Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zaliczkę wynoszącą 50% całościowej ceny za Usługę Zdrowotną.
   • 2. Opłatę można wnieść korzystając z płatności online, za pomocą bramki płatniczej dostarczonej przez Dostawcę Usług Płatniczych.
   • 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z bramki płatniczej, Użytkownik zostaje przekierowany do strony Dostawcy Usług Płatniczych.
   • 4. Płatność za zaliczkę następuje na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych.
   • 5. Po dokonaniu pomyślnej płatności, Użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną, wysłaną na adres mailowy podany w toku zawierania Umowy z potwierdzeniem przedpłaty za wybraną Usługę zdrowotną. 

V. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOJĄ OPINIĄ O USŁUDZE

  1. Użytkownik, może ale nie musi podzielić się swoją opinią oraz ocenić poziom satysfakcji poprzez komentarz na stronie Google Centrum Medycznego ENDO-MED. 
  2. Użytkownik, może ale nie musi podzielić się swoją opinią oraz ocenić poziom satysfakcji poprzez wysłanie wiadomości email na adres rejestracja@cmendomed.pl.  W trosce o Państwa prywatność przesłane odpowiedzi, oceny i informacje pozostaną anonimowe. Zostaną użyte wyłącznie w celu polepszania jakości naszych usług. 

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

  1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
   • a) połączenie z siecią Internet;
   • b) używanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Vivaldi, lub Microsoft Edge, względnie innych kompatybilnych z nimi przeglądarek, każdorazowo w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;
   • c) włączona obsługa JavaScript i Cookies.
  2. Brak spełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1 lit. b) (jeżeli używanie innej przeglądarki lub innej wersji) nie oznacza braku możliwości korzystania ze Sklepu, ale może wiązać się z utrudnieniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Sklepu.
  3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Sklepu, lecz mogą powodować utrudnienia w połączeniu ze Sklepem i w korzystaniu z jego funkcjonalności. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte zostały w Polityce Prywatności.
  4. Korzystanie ze Sklepu przez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. Szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa zawarte zostały w Polityce Prywatności.

VII. JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania ze Sklepu, z wyjątkiem opłat za zaliczkę Usługi zdrowotnej.
  2. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących te połączenia.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do:
   • a) korzystania ze Sklepu sposób niezakłócający jego działania, w szczególności w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników
   • b) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i w zgodzie z Regulaminem;
   • c) podawania prawdziwych danych swoich oraz Osoby uprawnionej;

VIII. CZAS TRWANIA UMOWY O KORZYSTANIE ZE SKLEPU

  1. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji ani logowania.
  2. Użytkownik w każdym momencie może zakończyć korzystanie ze Sklepu poprzez opuszczenie strony internetowej, na której znajduje się Sklep.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum Medyczne Endo-Med s.c. Mariusz Masłowski i Andrzej Masłowski z siedzibą we Wrocławiu  (53-661) przy pl. Solidarności 1/3/5, NIP: 8840021617, REGON: 930175596.
  2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
  3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik i Osoba Uprawniona może skontaktować się z XXX.
  4. Podanie danych jak i akceptacja postanowień Regulaminu, kolejno korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne.
  5. ENDO-MED  przetwarza dane w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym Opłacenia zaliczki (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). W tym celu niezbędne jest podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu w celu przesłania potwierdzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że w przypadku podania danych osoby trzeciej jako Osoby uprawnionej w procesie Opłacenia zaliczki – posiada on jej ważną zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu. Użytkownik zobligowany jest także do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec Osoby uprawnionej, wynikającego z art. 14 Rozporządzenia w imieniu i na rzecz ENDO-MED  poprzez przekazanie warunków Regulaminu Osobie uprawnionej, niezwłocznie po dokonaniu płatności.
  6. ENDO-MED przetwarza również informacje o historii Opłacenia zaliczek w Sklepie w ramach Usług zdrowotnych (art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia). Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, ENDO-MED ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony interes ENDO-MED, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca ENDO-MED prowadzi także księgi rachunkowe oraz zobowiązany jest wywiązywać się obowiązków podatkowych (np. rachunki, faktury), co również może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych Użytkownika i Osoby uprawnionej (czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). ENDO-MED dba o poufność danych Użytkowników, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw Użytkowników i Osób uprawnionych, dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców:

   1. dostawcom usług zaopatrujących ENDO-MED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
   2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ENDO-MED w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
   3. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z ENDO-MED w celu zapewnienia ciągłości leczenia w ramach złożonej Rezerwacji oraz dostępności opieki zdrowotnej.

  7. Z uwagi na to, że ENDO-MED korzysta z usług innych dostawców, w tym w aspekcie obejmującym wsparcie teleinformatyczne organizacji, dane osobowe Użytkownika i Osoby uprawnionej mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. ENDO-MED zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, np. umowę zawartą pomiędzy ENDO-MED, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
  8. Dane osobowe Użytkowników i Osób uprawnionych przetwarzane są przez okres niezbędny do założenia Rezerwacji i realizacji umowy, zaś potem przez czas wynikający z dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych ENDO-MED przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, do czasu jej wycofania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji.
  9. ENDO-MED zapewnia prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik lub Osoba uprawniona może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z wskazanych powyżej praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub infolinią ENDO-MED bądź poprzez stronę internetową czy wizytę w placówce.
  10. ENDO-MED informuje także o przysługującym Użytkownikowi i Osobie uprawnionej prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

X. REKLAMACJE I SPRAWY SPORNE

  1. A. JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁANIA SKLEPU
   • 1. Każdy Użytkownik może złożyć Reklamację.
   • 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej – na adres e-mail: rejestracja@cmendomed.pl, za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie https://endomed.com.pl/kontakt/  lub w Placówce.
  2. Aby ułatwić rozpatrzenie Reklamacji, powinna ona zawierać:
   1. dane Użytkownika
   2. opis sytuacji, będącej przedmiotem Reklamacji;
  3. Reklamacja jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty, gdy ENDO-MED uzyskał możliwość zapoznania się z jej treścią.
  4. Zwroty zaliczek możliwe są w momencie gdy do badania pozostało minimum 7 dni roboczych. 
  5. B. JAK ROZSTRZYGANE SĄ SPRAWY SPORNE
    • 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
    • 2. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem prowadzonego w tym celu systemu internetowego. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

XI. JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ ENDO-MED

  1. ENDO-MED nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
   • a) korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem;
   • b) korzystaniem ze Sklepu przez osobę trzecią, która posłużyła się danymi Użytkownika podając je jako własne;
   • c) okolicznościami wynikającymi z wystąpienia siły wyższej.
  2. Administrator ENDO-MED nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez innych Użytkowników w Sklepie, jeżeli nie posiada wiarygodnej wiedzy o bezprawnej treści przekazu, a po powzięciu takiej informacji niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści. Za powzięcie informacji o bezprawnym charakterze treści zamieszczonej w Sklepie uważa się w szczególności zgłoszenie naruszenia przez Użytkownika innego niż Użytkownik, który zamieścił treść.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, do relacji pomiędzy ENDO-MED a Użytkownikiem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
  2. W relacjach ENDO-MED z Użytkownikami zastosowanie ma język polski.
  3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez nas, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie https://endomed.com.pl/dokumenty-do-pobrania/ zmienionego Regulaminu. Zaliczki wpłacone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według Regulaminu obowiązującego w momencie ich opłacenia, a w przypadku zawarcia Umowy, w momencie jej zawarcia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2024. 

 

Nasi Partnerzy