Regulamin e-płatności

 1. Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę określają podstawowe zasady świadczenia usług przez Świadczeniodawcę, w ramach internetowego serwisu opłat za zarezerwowanie terminów badań.

 2. Ilekroć, w niniejszych Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę, pojęciom nie nadano odmiennego znaczenia, mają znaczenie poniższe:

  1. Cennik – cennik usług oferowanych przez Świadczeniodawcę, wprowadzony w ramach Serwisu (przy wykorzystaniu Oprogramowania Medycznego) i podpisany elektronicznie.
  2. Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady dokonywania rezerwacji terminy badania u Świadczeniodawcy oraz świadczenia przez Świadczeniodawcę usług.
  3. Pacjent – użytkownik Serwisu, korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
  4. Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Świadczeniodawcy.
  5. Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Pacjentom opłatę zarezerwowanego u Świadczeniodawcy terminu.
  6. Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne, oferujący Pacjentom możliwość rezerwacji terminu badania w ramach Serwisu.

 3. W ramach niniejszego Serwisu możliwe jest dokonanie opłacenia zarezerwowanego terminu badania u danego lekarza lub dla danej usługi u Świadczeniodawcy (zamówienie usługi medycznej).

 4. Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowane przez Pacjenta badanie, wynika z danych zawartych w treści rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest: Centrum Medyczne Endo-Med s.c. Mariusz Masłowski i Andrzej Masłowski, pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław NIP 8840021617 Regon 930175596. To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na świadczenie usługi w postaci zarezerwowanego badania.

 5. Świadczeniodawca, po potwierdzeniu otrzymania zaliczki lub przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu zarezerwowanego badania, wystawi stosowny paragon lub fakturę, także w formie elektronicznej, w szczególności na każde żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki. Ponadto w dniu badania zostanie wystawiony paragon lub faktura końcowa, jeżeli zaliczka nie obejmowała pełnej ceny za badanie. Dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne do odbioru przez Pacjenta w lokalizacji Świadczeniodawcy.
 1.  

Nasi Partnerzy